Kalkulačka exekuce na mzdu a nezabavitelné minimum

Zajímalo by vás, kolik peněz vám musí zůstat, pokud vám hrozí exekuce na mzdu? Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2017, a jak se počítají exekuční srážky z platu? V této online kalkulačce si to můžete sami spočítat. Pro názornost jsme připravili i několik příkladů, jak se provádí výpočet srážek v případě exekuce nebo insolvence v roce 2017.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku druhé poloviny roku 2022 (od 1. 7. 2022), se znovu zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Je to letos již potřetí (před tím se nezabavitelné minimum zvyšovalo od 1. 1. 2022 a od 1. 4. 2022).

Od 1. července 2022, je základní nezabavitelná částka 9 416,25 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 138,75 Kč.

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Výpočet exekučních srážek z platu 2017

Kalkulačka exekuce na mzdu 2017
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum 2017 při exekuci nebo insolvenci

Při každé exekuci (z důvodu přednostních nebo nepřednostních pohledávek), nebo i při insolvenci vám ze mzdy musí vždy zůstat určitá nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí jsou dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů (v obci 50 000 do 99 999 obyvatel):

 • Životní minimum jednotlivce v roce 2017 = 3410 Kč
 • Normativní náklady na bydlení v roce 2017 = 5822 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2017 = 6154, 67 Kč

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2017

Základní nezabavitelné minimum ale není vše. Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvenci vyživovací povinnost vůči nějakým dětem, nebo má manželku, pak se základní nezabavitelné minimum díle zvyšuje:

 • Nezabavitelná částka za každé vyživované dítě = 1538,67 Kč (*)
 • Nezabavitelná částka za manželku = 1538,67 Kč

(*) V případě že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, z důvodu dlužného výživného, pak se nezabavitelná částka za dané dítě (vůči kterému je dluh na výživné) nezvyšuje.

Kolik vám zůstane při exekuci na plat v roce 2017

Pro výpočet toho, kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci, pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, je mimo jiné určující to, jestli se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní. V případě přednostní pohledávky může být zabavena vyšší suma než u nepřednostní.

Přednostní pohledávky – výživné (alimenty), náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, dluhy na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění. Neoprávněné čerpání nemocenských nebo důchodových dávek.  Přeplatky na sociálních dávkách. Apod.

Nepřednostní pohledávky – ostatní pohledávky. Například neuhrazené půjčky nebo úvěry. Nedoplatky za různé služby (dluh za vodu, elektřinu, plyn, telefon, kabelovou televizi apod.) Obecně všechny pohledávky, které nejsou zařazeny mezi přednostní (viz Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).

Příklad výpočtu exekuce na plat v roce 2017

Pan Novák pracuje jako zaměstnanec s průměrnou čistou mzdou ve výši 25 000 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Byla u něj nařízena exekuce formou srážek z platu pro pohledávku ve výši 150 000 Kč za nezaplacený úvěr v bance. Kolik zůstane panu Novákovi ze mzdy a za jak dlouho splatí svůj dluh?

 • Základní nezabavitelné minimum p. Nováka = 6154, 67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 * 1538,67 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 10 771 Kč

Pohledávka za nezaplacený úvěr v bance úpatí mezi nepřednostní pohledávky. Od čisté mzdy se odečítá nezabavitelná částka:

 • Zbytek mzdy = 14 229 Kč
 • Vše nad 9232 je možné zabavit bez omezení = 4997 Kč
 • Zbytek, tj. 9232 se dělí na třetiny = 3077 Kč
 • První třetina připadá p. Novákovi
 • Druhá třetina je určena na přednostní pohledávky, ta zde není, náleží tedy p. Novákovi
 • Třetí třetina se zbaví na úhradu nepřednostní pohledávky

Ve výsledku tedy panu Novákovi zůstává:

 • Zbytek z platu po exekuci = 16 926 Kč
 • Na úhradu exekuce strženo = 8074 Kč
 • Dluh bude splacen = za 19 měsíců

Příklad srážky ze mzdy pro více exekucí

Předchozí příklad výpočtu exekuce ze mzdy byl poměrně jednoduchý. Jak je to ale v případě, že má zaměstnanec více exekucí a různé typy pohledávek? Tedy přednostní i nepřednostní?

Základní postup výpočtu je stejný jako v předchozím případě. Určí se základní nezabavitelné minimum. Pro další postup je pak určující, jaké jsou typy pohledávek:

 • Pokud je jedna z pohledávek dluh na výživném, pak se druhá třetina mzdy použije přednostně na úhradu výživného, jinak připadá na ostatní přednostní pohledávky, které se uspokojí v pořadí, jak byly doručeny zaměstnavateli
 • Třetí třetina se pak použije na úhradu ostatních pohledávek a to jak přednostních tak i nepřednostních v tom pořadí jak byly doručeny.
 • Pokud mají dvě (nebo více pohledávek) stejné datum doručení, pak se uspokojí obě (na každou připadá poměrná část)

Srážky ze mzdy při insolvenci

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali především exekuční srážky ze mzdy. Stejná pravidla pro výpočet ale platí i v případě srážek ze mzdy kvůli insolvenci. V takovém případě jsou srážky prováděny tak, jako by se jednalo o přednostní pohledávku.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.