Kalkulačka: Sirotčí důchod od 1. 1. 2022 – kdo na něj má nárok?

Podobně, jako existuje vdovský nebo vdovecký důchod, na který má nárok pozůstalý, v případě smrti manžela/manželky, existují i důchody pro sirotky. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel jeden nebo oba rodiče.

Na této stránce pak najdete aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše sirotčího důchodu v roce 2022. Podíváme si i na to, kdo a za jakých podmínek má nárok na sirotčí důchod. Jak se vypočítává výše této dávky. A také kde je o ni možné případně žádat.

Zvýšení důchodů během roku 2022

V průběhu roku 2022, se budou všechny důchody zvyšovat celkem třikrát (včetně vdovských a vdoveckých důchodů). K prvnímu zvýšení důchodů, dochází od 1. 1. 2022. Zvyšuje se základní výměra důchodu na 3900 Kč, zvyšuje se procentní výměra důchodu o 1,3% a je nárok i na mimořádný příplatek k důchodu ve výši 300 Kč.

Kvůli vysoké inflaci, se budou během roku dvakrát mimořádně valorizovat:

Výpočet: Kolik je sirotčí důchod v roce 2022

Pro výpočet výše sirotčího důchodu je potřeba vědět, na jak vysoký (invalidní nebo starobní) důchod měl zemřelý nárok, nebo to na jak vysoký důchod by býval byl měl nárok v době své smrti.

Kalkulačka sirotčí důchod 2022
Výše důchodu zesnulého rodiče

Zadávejte výši důchodu (invalidního nebo starobního), na jaký měl nebo by měl zesnulý rodič nárok, k datu jeho úmrtí.
Výpočet

Kdo má nárok na sirotčí důchod v roce 2022?

Podmínky nároku na sirotčí důchod jsou upraveny příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon o důchodovém pojištění, tedy zákon číslo 155/1995 Sb., paragraf 52 a 53.

Na sirotčí důchod vzniká nárok, pokud zemřel rodič nebo osvojitel dítěte (jeden nebo oba, pokud oba, tak je nárok na sirotčí důchod po každém z obou rodičů). Nebo je na důchod nárok i v případě, že zemře osoba, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů.

Dále pak je pro nárok na sirotčí důchod podstatné, zda tato zesnulá osoba byla příjemcem starobního nebo invalidního důchodu. Nebo alespoň, zda ke dni své smrti, daná osoba splňovala podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. A nakonec na sirotčí důchod vzniká nárok, pokud daná osoba zemřela následkem pracovního úrazu.

Nezaopatřené dítě a sirotčí důchod

Platí také, že na sirotčí důchod má nárok pouze nezaopatřené dítě. Tedy obecně nezaopatřené dítě je buďto nezletilé dítě. Nebo i zletilé dítě (do 26 roků), pokud studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole (obecněji splňuje podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání).

Za nezaopatřené dítě je pak považováno i dítě, které se z důvodu nemoci či úrazu nemůže připravovat na budoucí povolání. Nebo i dítě, které je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopné vykonávat výdělečnou činnost.

Kdy není nárok na sirotčí důchod?

V případě ale, že dítě dostává invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, pak již není považováno za nezaopatřené dítě, a nárok na sirotčí důchod nemá.

Na sirotčí důchod také nemá nárok dítě, které již nelze považovat za nezaopatřené – tedy dítě které je zletilé a již nestuduje a vykonává nějakou výdělečnou činnosti (zaměstnání, podnikání apod.)

Nárok na sirotčí důchod pak zaniká osvojením. Typicky třeba situace, kdy zemře manžel, žena se po nějaké době znovu vdá a její nový manžel si osvojí její děti. Osvojenému dítěti pak zaniká nárok na sirotčí důchod.

Kolik je sirotčí důchod v roce 2022?

Stejně jako všechny ostatní důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký), i ten sirotčí se skládá ze dvou částí:

  • Základní výměra důchodu = v roce 2022 je to 3900 Kč. Tato základní výměra je stejná pro všechny důchody
  • Procentní výměra důchodu = 40% z procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu zesnulé osoby

Příklad výpočtu výše sirotčího důchodu

Příklad: Zesnulý otec ke dni své smrti pobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 15 500 Kč měsíčně. Zanechal po sobě dvě nezaopatřené děti.

  • Invalidní důchod zesnulého 15500 Kč = 3900 Kč je základní výměra, 11 600 Kč je procentní výměra
  • 40% z procentní výměry zesnulého je 4 640 Kč
  • Sirotčí důchod bude 8 540 Kč
  • Na sirotčí důchod má nárok každé z obou dětí, tedy 2x 8 540 Kč

Sirotčí důchod – smrt obou rodičů

V případě, že nezaopatřenému dítěti zemřou oba rodiče, pak má nárok na sirotčí důchod po obou z nich. V takovém případě se pak ale základní výměra důchodu (3900 Kč) vyplácí pouze jednou. Procentní výměra (40% z procentní výměry důchodu zesnulého), se pak vyplácí za oba rodiče.

Zvýšení sirotčího důchodu od 1. 1. 2022

Sirotčí důchod (podobně jako i ostatní důchody) se pravidelně (téměř každý rok) zvyšuje. To je dáno tím, že zpravidla od 1. ledna dochází minimálně k navýšení základní výměry důchodu. Společně s tím se zvyšuje i procentní složka důchodů o 1,2%. V roce 2022, budou i dvě další, mimořádné valorizace důchodů (od června 2022 a od září 2022).

Více o zvýšení od ledna 2022 viz: Kalkulačka: Zvýšení důchodů od ledna 2022 (od 1. 1. 2022)

Kde a jak se žádá o sirotčí důchod?

O sirotčí důchod žádá buď samotné dítě (pokud je již zletilé), nebo jeho zákonný zástupce (pokud se jedná o nezletilé dítě). Žádost se podává na místní Okresní správě sociálního zabezpečení (řídí se podle místa trvalého bydliště).

K vyřízení žádosti o sirotčí důchod je potřeba doložit osobní doklady dítěte (občanský průkaz nebo rodný list). Dále je pak potřeba úmrtní list a je-li k dispozici tak i rozhodnutí o přiznání invalidního nebo starobního důchodu.

Pokud zesnulý zatím nebyl příjemcem některého z důchodů, pak je nutné doložit všechny doklady prokazující dobu pojištění, aby bylo možné určit, zda by měl v době smrti nárok na důchod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.