Kdo má nárok na vdovský důchod v roce 2024 (kalkulačka, výpočet, podmínky)

Vdovský důchod, patří společně s vdoveckým a sirotčím důchodem, mezi tzv. pozůstalostní důchody. Nárok na tento důchod, vzniká při smrti manžela, pokud jsou splněny příslušné podmínky (viz dále). Nárok na vdovský důchod je po dobu jednoho roku (nebo případně i delší dobu).

Nárok na vdovský důchod, vzniká pouze při úmrtí manžela. Pokud spolu lidé nežijí v manželství, ale je to jen druh (nebo družka u vdoveckého důchodu), pak na tento důchod bohužel není nárok.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je vdovský důchod, na který můžete mít v roce 2024 nárok. V doprovodném textu se pak dozvíte i další užitečné informace, kdo má nárok, jaké jsou podmínky, nebo jak a kde vyřídit žádost o vdovský důchod.

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2024

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kalkulačka: Výpočet vdovského důchodu v roce 2024

Pro výpočet vdovského důchodu, zadejte výši starobního nebo invalidního důchodu, který zesnulý pobíral k datu úmrtí, nebo na který by měl nárok k tomu datu.

 • Pokud jste příjemcem jiné důchodu (starobní nebo invalidní), pak zadejte i výši svého důchodu.
 • Pokud zatím žádný důchod nemáte, pak ponechte 0 Kč.
Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2024
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Kdo má nárok na vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod je při smrti manžela. Pokud by se jednalo jen o druha (či družku v případě vdoveckého důchodu), pak na tento pozůstalostní důchod není nárok.

Na vdovský důchod ale nevzniká nárok „automaticky“. Pouze za předpokladu, že zesnulý měl starobní nebo invalidní důchod. Nebo že splňoval podmínky (k datu úmrtí), pro nárok na některý důchod (tj. splňoval minimální dobu účasti na důchodovém pojištění pro invalidní či starobní důchod).

Výjimkou je situace, kdy vzniká nárok na vdovský důchod, po smrti manžela z důvodu pracovního úrazu. V takovém případě nemusí být splněna podmínka minimální doby důchodového pojištění k datu úmrtí.

Další podmínkou je to, že manželství existovalo i k datu úmrtí. Po rozvodu už nárok na vdovský důchod není.

Jak dlouho je nárok na vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod je standardně po dobu jednoho roku, od data úmrtí. Pokud vdova uzavře nové manželství, pak nárok na vdovský důchod zaniká.

V některých případech je nárok na vdovský důchod i delší dobu:

 • Pokud vdova pečuje o nezaopatřené dítě
 • Pokud vdova pečuje o dítě nebo svého rodiče, nebo rodiče zesnulého manžela, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV.
 • Pokud je vdova v invalidním důchodu ve 3 stupni
 • Pokud vdova dosáhla zákonem stanoveného věku (věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže se stejným ročníkem narození, nebo pokud dosáhla vlastního důchodového věku, je-li nižší)

Nárok na vdovský důchod pak může být třeba i 10 nebo 20 roků. Tedy po celou dobu, co je splněna některá z výše uvedených podmínek. Pokud podmínka přestane být splňována (například dítě již přestane být nezaopatřené), pak nárok na vdovský důchod zaniká

Výpočet vdovského důchodu – jak se počítá?

Pro výpočet vdovského důchodu je rozhodující výše procentní výměry důchodu zesnulého, a aktuální procentní výměra důchodů.

Všechny důchody vyplácené v ČR (vdovský, vdovecký, sirotčí, invalidní, starobní), se skládají ze dvou částí:

 • Základní část důchodu – je stejná pro všechny důchody, v roce 2024 je to 4 400 Kč (poměrně pravidelně se zvyšuje – valorizace)
 • Procentní část důchodu – u vdovského důchodu je to jedna polovina z procentní části důchodu zesnulého

Příklad výpočtu: Jak se vypočítá vdovský důchod

Pan Dvořák měl starobní důchod 18 800 Kč. Vdova po p. Dvořákovi, by měla nárok na vdovský důchod ve výši 11 600 Kč.

Z důchodu p. Dvořáka se odečte základní složka 4 400 Kč. Procentní část důchodu p. Dvořáka se vydělí dvěma (14 400 : 2 = 7 200 Kč). Vdovský důchod se pak skládá ze základní části 4 400 Kč a poloviny z procentní části 7 200 Kč, tedy dohromady 11 600 Kč.

Vdovský a starobní nebo invalidní důchod současně

Výpočet vdovského důchodu by vypadal trochu jinak, pokud by vdova již dostávala vlastní důchod (invalidní nebo starobní).

Pokud je pobírán současně vdovský důchod, souběžně se starobním nebo invalidním důchodem, pak je postup výpočtu odlišný:

 • Nejprve se spočítá vdovský důchod (viz příklad výše)
 • Následně se porovná vypočítaný vdovský důchod s invalidním nebo starobním důchodem vdovy
 • Důchod, který je vyšší, dostane vdova v plné výši
 • Z druhého důchodu pak dostanete polovinu (50%) z procentní výměry, základní část druhého důchodu se nevyplácí

Příklad výpočtu: Souběh vdovského a starobního důchodu

Pan Dvořák měl starobní důchod 18 800 Kč. Paní Dvořáková má vlastní starobní důchod 14 200 Kč.

V předchozím příkladu (viz výše) jsme si spočítali vdovský důchod 11 600 Kč. Tento důchod je nižší než starobní důchod. Svůj dosavadní starobní důchod, by p. Dvořáková dostávala dále v plné výši.

Z vdovského důchodu by dostala jenom jednu polovinu procentní výměry (tj. jednu čtvrtinu z procentní výměry starobního důchodu p. Dvořáka). Procentní část vdovského důchodu se vydělí dvěma – 7200:2 = 3 600 Kč. Celkem bude vdova dostávat 17 800 Kč (původní starobní důchod + vdovský důchod).

Žádost o vdovský důchod i zpětně?

Žádost o vdovský důchod je možné vyřídit i zpětně. Žádost je možné podat kdykoliv, do 5 roků od data úmrtí manželka (nebo manželky, pokud by se jednalo o vdovecký důchod).

Po uplynutí doby 5 roků, nárok zaniká. Při podání žádosti zpětně, dojde k vyplacení částky vdovského důchodu zpětně, za dobu od data úmrtí manžela (či manželky).

Žádost o vdovský důchod – jak vyřídit a co je potřeba?

Vdovský důchod, se tak jako všechny ostatní důchody vyřizuje prostřednictvím ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Žádost se vyřizuje na místní OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Pro vyřízení žádosti je potřeba úmrtní list manžela (nebo manželky, pokud by se jednalo o vdovecký důchod), osobní doklady, oddací list. Pokud zesnulá osoba zatím nepobírala důchod, pak je potřeba doložit i všechny doklady, prokazující dobu účasti na důchodovém pojištění.

Lhůta pro vyřízení žádosti o důchod je ze zákona stanovena na 90 dní (zpravidla je ale vyřízeno dříve).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.